Zadania i kompetencje

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu gminy,
 • powoływanie komisji przetargowych,
 • zatwierdzanie wyników przetargów publicznych,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi,
 • zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin,
 • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy.

Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, podejmuje rozstrzygnięcia o charakterze ogólnym w drodze zarządzeń.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Udostępniający: Gmina Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2021-01-16

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2021-01-16

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2021-01-16