Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nowe stawki tej opłaty:

  • stawka podstawowa - 22 zł za jednego mieszkańca który segreguje odpady komunalne (zwracam uwagę że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od września 2019 roku każdy z mieszkańców ma obowiązek segregacji odpadów),
  • od stawki podstawowej jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł/mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będzie dodatkowo oprócz segregacji posiadał kompostownik i będzie kompostował bio odpady w tym kompostowniku. Wówczas stawka wyniesie 20 zł za jednego mieszkańca (zwolnienie nie dotyczy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej/wielolokalowej).
  • trzecia stawka - 44 zł za jednego mieszkańca czyli dwukrotność stawki podstawowej w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację śmieciową wg. nowego wzoru, w siedzibie urzędu gminy oraz przekazana sołtysom wsi. Deklarację można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sokoły, przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji (poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Sokoły). Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Deklarację według nowego wzoru należy złożyć do 10 lutego 2021 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt – tel. (86) 4763 010 wew. 329.

Aktualne informacje na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Sokoły dostępne są na stronie internetowej www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami lub po kliknięciu na link: http://sokoly.pl/index.php/gospodarka-odpadami

Udostępniający: Gmina Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2021-01-17

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2024-04-29

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2021-01-17