Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina Sokoły

 

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Sokoły prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury.

Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 08 grudnia 2023 r.

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Urząd Gminy Sokoły
Referat Organizacyjny, pokój nr 12
ul. Rynek Mickiewicza 10,  pok. 12,  tel. 86 4763010

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej  – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

 

Udostępniający: Gmina Sokoły

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Sokoły

Data wytworzenia: 2021-01-16

Wprowadzający: Wojciech Maleszko

Data modyfikacji: 2023-12-08

Opublikował: Wojciech Maleszko

Data publikacji: 2021-01-16